Monday, April 9, 2007

Monday, April 9 Special

Today's Obanzai:
• Hijiki no Taitan (Hijiki & Age & Carrot)
• Aemono: Smoke Salmon & Onion
• Kabocha no Taitan

Today's Miso Soup:
Wakame & Green beans